MEGÁLLAPODÁS. Jelen dokumentum határozza meg azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek hatálya alatt a jelen dokumentum előlapján megjelölt eladó („Eladó”) eladja a termékeik a vevőnek („Vevő”), ahogyan és amikor a Vevő arra megrendelést ad, és az Eladó elfogad. Minden megrendelés részét képezik a jelen eladási kikötések és feltételek („Feltételek”), és a megrendelések ezekkel összhangban kerülnek elfogadásra.  A jelen dokumentum előlapján foglalt feltételek elsőbbséget élveznek az alábbiakban foglalt következetlen feltételekkel szemben.  Amennyiben a felek egy külön írott megállapodása ütközik a jelen Feltételekkel, az írott megállapodás feltételei irányadók.  A Vevő azáltal, hogy megbízást ad az Eladónak, elfogadja a jelen Feltételeket. Jelen Feltételek felülírják a Vevő által benyújtott bármely vételi megbízásban vagy más dokumentumban foglalt ettől eltérő vagy további feltételeket és kikötéseket, kivéve, ha ezeket a feltételeket és kikötéseket írásban kifejezetten elfogadja az Eladó.  A megrendelés Eladó általi elfogadásakor a jelen Feltételek és ez a dokumentum képezik a Vevő és Eladó között az itt meghatározott termékek („Termékek”) adásvételére vonatkozó „Megállapodást”.

LESZÁLLÍTÁSOK.  Az Eladó igyekszik teljesíteni a Vevő megrendeléseiben foglalt kért szállítási időpontokat, de nem lesz felelős azok elmulasztásáért.  Az Eladó által meghatározott szállítási dátum vagy időpont csak becslés.  Az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy korábban vagy részletekben szállítson, és ennek megfelelően számlázzon.  Az Eladó szállítólevelén feltüntetett súlyok és mennyiségek az irányadók, kivéve az Eladónak a leszállítástól hét (7) napon belül biztosított bizonyított hiba esetén.

VÁLTOZÁSOK  A Vevő az Eladó írott beleegyezése nélkül nem módosíthatja, nem törölheti, és egyéb módon nem változtathatja meg a folyamatban lévő megrendelést.  Az efféle módosításokra, törlésekre vagy változtatásokra az Eladó által ilyen alkalmakkor meghatározott további feltételek vonatkoznak, ideértve a változással kapcsolatos eladói kiadások, költségek és veszteségek megtérítését.

FIZETÉS.  A fizetés határideje a számla napjától számított 30 naptári nap.  Az Eladó a számlát a Termékek leszállításakor állítja ki.  A fizetés tekintetében minden részletleszállítás külön megrendelésnek minősül.  A fizetést a számlán meghatározott utasítások szerint, a benne foglalt helyre és pénznemben kell küldeni.  A fizetési határidő után fennálló kifizetetlen összeg havonta vagy 1,5%-ot, vagy a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kamatozik, amelyik kisebb. Az Eladónak fizetendő összegek egy része sem csökkenthető ellenkövetelés, beszámítás, kiigazítás vagy más jog miatt, amelyekkel a Vevő rendelkezhet Eladó vagy más fél ellen.  Ha a Vevő elmulaszt fizetni egy vagy több szállítmányért, amikor az esedékes, az Eladó fenntartja a jogot arra, hogy további jogorvoslatok mellett: (a) felfüggessze vagy törölje a további leszállításokat, vagy (b) a szállítmány/leszállítás alkalmakor vagy előtt készpénzbeli kifizetést kérjen. Amennyiben az Eladó nem találja kielégítőnek a Vevő pénzügyi helyzetét, az Eladó készpénzfizetéseket vagy megfelelő biztonsági intézkedéseket igényelhet, mielőtt folytatná a Termék leszállítását. A Vevő vállalja, hogy kérésre átadja az Eladónak a hitelminősítését.

ÁR.  Hacsak az elfogadott vételi megbízás másként nem írja elő, a Termékek árát az Eladó határozza meg az megrendelés elfogadásának időpontjában. Az Eladó árajánlatai ideiglenesek, az Eladó fenntartja a jogot az ár bármikori megváltoztatására.  Az árak nem foglalják magukban az adókat és más költségeket, és egyes esetekben nem tükrözik az anyagok felárát.

ADÓK ÉS KÖLTSÉGEK.  A Vevő megtérít az Eladónak minden adót, illetéket és más költséget, amelyeket a Vevőnek esetleg meg kell fizetnie vagy be kell szednie valamely kormányzati szerv számára az alábbiak hatálya alatt értékesített Termékek gyártásakor, eladásakor, szállításakor, leszállításakor vagy használatakor.

LESZÁLLÍTÁS, TULAJDONJOG, ÉS VESZTESÉG KOCKÁZATA.  Az Eladó az FCA (Free Carrier – költségmentesen a fuvarozónak átadva) feltételeivel összhangban eljuttatja és átadja a Termékeket a rakodási ponton (Incoterms 2010).  A Termékek feletti tulajdonjog és a veszteség kockázata a Vevőre száll, miután a Termékek leszállításra kerültek a rakodási ponton lévő fuvarozóhoz.

NINCS ENGEDÉLY.  Az itt meghatározott Termékek eladása nem ruház a Termékkel kapcsolatban semmilyen szabadalomra, védjegyre vagy más szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogot vagy engedélyt a Vevőre. Az Eladó megtartja az itt foglaltak hatálya alatt eladott Termékek felett szellemi tulajdonjogot.

GARANCIÁK.  Az Eladó garantálja, hogy a Vevőnek való szállítás idején az alábbiakkal összhangban eladott Termékek megfelelnek az Eladó Termékekre vonatkozó szabvány írott jellemzőinek.  A Vevő kizárólagos felelőssége megállapítani, hogy a Termékek alkalmasak-e a Vevő által tervezett használatra és alkalmazásra.  A Termék használatára vagy alkalmazására vonatkozó eladói javaslatok és ajánlások megbízhatónak tekinthetők, ám az Eladó nem vállal jótállást vagy garanciát a kívánt eredményekre, ugyanis az Eladón kívül áll az, hogy a Vevő és mások milyen körülmények között fogják használni és alkalmazni a Termékeket. Az Eladó nem felelős az alábbiak miatt felmerülő követelésekért: 1) a Vevő vagy harmadik fél gondatlansága; 2) a Termék módosítása, beszennyezése vagy helytelen használata; 3) a Vevő kérésére tett módosítás vagy előírás; 4) a Vevő nem tartja be az Eladó által ismertetett vagy az ipari normákkal összhangban lévő egészségi és biztonsági előírásokat; és/vagy 5) a Vevő elmulasztja betartani a törvényeket.  Végül pedig az Eladónak nincs felelőssége azokért a garanciális követelésekért: 1) amelyeket a követelési időszak után nyújtottak be; vagy (2) abban az esetben, ha az Eladó nem kapott észszerű lehetőséget a követelésben megnevezett Termékek megvizsgálására, és a Vevő az Eladó kérésére nem juttatja vissza a Termékeket.

KÖVETELÉSI IDŐSZAK; JOGFELADÁS. A Vevő semmilyen esetben sem támaszthat jótállási igényt vagy indíthat eljárást az Eladó ellen később, mint a kötelességszegés felfedezésétől számított 7 napon belül, vagy az igényben meghatározott Termék leszállításától számított 6 hónapnál később.  Ha a Vevő a vonatkozó időszakon belül elmulasztja az Eladót írásban értesíteni az igényről vagy eljárásról, az az igényről vagy eljárásról való abszolút és feltétel nélküli lemondásnak minősül.  A JELEN FELTÉTELEKBEN FOGLALTAK KIVÉTELÉVEL AZ ELADÓ NEM VÁLLAL  SEM KIFEJEZETT, SEM HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT, ATTÓL FÜGGETLENÜL, HOGY AZ A TÖRVÉNY EREJÉNÉL FOGVA KELETKEZIK VAGY SEM, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT KERESKEDELMI MINŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS/VAGY JOGSÉRTÉS ELLEN.  A VEVŐ MINDEN FELELŐSSÉGET VÁLLAL A MEGVÁSÁROLT TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KOCKÁZATOKÉRT, AKÁR ÖNMAGÁBAN, AKÁR MÁS KÉSZÍTMÉNYEKKEL EGYÜTT, VAGY BÁRMELY FOLYAMATBAN HASZNÁLJA.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.  AZ ELADÓ TELJES FELELŐSSÉGE, ÉS A VEVŐ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA AZ ELADÓ ELLEN BÁRMELY ÉS MINDEN KÖVETELÉSÉRT, AKÁR SZERZŐDÉS, GARANCIA, VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI RENDELKEZÉS MEGSZEGÉSÉÉRT, (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY EGYÉB MIATT MERÜL FEL, AZ ELADÓ DÖNTÉSE ALAPJÁN AZ ALÁBBIAKRA KORLÁTOZÓDIK: (a) HELYETTESÍTŐ TERMÉK LESZÁLLÍTÁSA, (b) A TERMÉK MÓDOSÍTÁSA, VAGY (c) A PÉNZ VISSZATÉRÍTÉSE VAGY A VEVŐNEK JÓVÁÍRÁS ADÁSA A TERMÉK ELADÁSI ÁRÁVAL EGYEZŐ ÉRTÉKBEN.  A FENTI RENDELKEZÉSEK ELLENÉRE AZ ELADÓ SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT SEM FELELŐS A VEVŐVEL SZEMBEN KÖVETKEZMÉNYES, KÖZVETETT, JÁRULÉKOS, KÜLÖNLEGES, BÜNTETŐJOGI VAGY KIEMELKEDŐ KÁROKÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT, ELMARADT LEHETŐSÉGET VAGY ÉRTÉK CSÖKKENÉSÉT, AMELY ABBÓL ERED VAGY ANNAK AZ EREDMÉNYE, HOGY AZ ELADÓ MEGSZEGI A GARANCIÁT VAGY A JELEN FELTÉTELEKET, VAGY A TERMÉKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ OK EREDMÉNYE.     A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A JELEN FELTÉTELEKKEL ÜTKÖZŐ TÖRVÉNYES JOGORVOSLATOKRÓL KIFEJEZETTEN LEMOND A VEVŐ.

A nem megfelelőnek tartott Terméket nem kell visszatéríteni vagy kidobni, kivéve az itt foglaltak szerint. Az Eladó semmilyen körülmények között sem felelős bármely veszteségért, kárért, költségért vagy kiadásért, amely a Vevő vagy bármely harmadik fél általi cselekedetnek, mulasztásnak vagy téves állításnak tulajdonítható.

A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI. Az itt foglalt egyéb kötelezettségeken túl a Vevő vállal minden kockázatot és felelősséget az alábbiak alapján leszállított Termék és konténerek kezeléséből, használatából vagy alkalmazásából eredő veszteségért és kárért.  A Vevő vállalja, hogy megismerkedik és tájékozott marad (anélkül, hogy e tekintetben az Eladóra támaszkodna) a Termék és konténerek kezelése és használata miatt embereket és/vagy tulajdont érintő veszélyekről.  A Vevő a veszélyekre figyelmeztetni fogja az alkalmazottait, ügyfeleit, az ügynököket, elosztókat, tanácsadókat, független vállalkozókat és másokat, akik a Terméket kezelik vagy használják, vagy előreláthatóan kezelhetik vagy használhatják.  A Vevő ezennel vállalja, hogy megvédi, kártalanítja és mentesíti az Eladót, a leányvállalatait és kapcsolt vállalkozásait, ezek igazgatóit, tisztségviselőit, részvényeseit, alkalmazottait, ügynökeit, jogutódjait és engedményeseit minden kötelezettséggel, veszteséggel, költséggel, kárral – ideértve az ügyvédi díjakat – szemben, amely igények (hacsak végül meg nem állapítják, hogy ez az Eladó súlyos gondatlanságából vagy szándékos kötelességszegéséből ered) a következőkkel kapcsolatban merülnek fel: (a) Vevő vagy leányvállalatai használják vagy kezelik a Terméket, attól függetlenül, hogy más anyagokkal, készítményekkel vagy felszerelésekkel együtt, vagy a gyártási folyamat során; (b) a Vevő vagy leányvállalatai elmulasztják a törvények betartását; (c) szellemi tulajdonjogok jogellenes felhasználása és/vagy megsértése, ideértve többek között szabadalmak, védjegyek vagy szerzői jogok megsértése, amelyek abból erednek, hogy a Vevő vagy leányvállalatai használják vagy kezelik a Terméket (jelen szakasz tekintetében a Vevőre és leányvállalataira tett hivatkozás magában foglalja a Vevő és leányvállalatai tisztségviselőit, igazgatóit, alkalmazottait, ügynökeit és képviselőit).  Amennyiben az Eladó keresetet nyújt be a jelen Feltételekben foglalt jogai érvényesítéséért, és sikerrel jár, az Eladó jogosult lesz visszakövetelni a Vevőtől az itt foglalt jogai érvényesítésekor felmerült összes kiadást és költséget (ideértve többek között észszerű mértékű ügyvédi díjakat és költségeket).

A NEMTELJESÍTÉS OKAI.  Az Eladó nem felelős az Eladón kívül álló okok miatti nemteljesítésért vagy a késedelmes teljesítésért; az okok közé tartozhat többek között a Vevő cselekedetei vagy mulasztásai, vis maior, sztrájk vagy egyéb munkaügyi vita, terrorcselekedet, háború, az üzem leállása, bármely törvénynek, határozatnak, rendeletnek, kormányzati hatósági javaslatnak vagy kérésnek való önkéntes vagy kötelező megfelelés, üzemanyag, anyagok vagy alkatrészek beszerzésének képtelensége, szállítás késése vagy elérhetetlensége, gépek vagy berendezések meghibásodása, tűz, robbanás vagy balesetek.  Eladó továbbá fel van mentve abban az esetben, ha (kereskedelmileg észszerű alapon) nem képes beszerezni a Termék gyártásához szükséges nyersanyagokat. Ha ilyen történne, az Eladó joga a saját belátása szerint szétosztani a fennmaradó termelést és/vagy ellátást az ügyfelei között, és a Vevő ezennel mentesíti Eladót a hiányosan teljesített rendelés miatti felelősségek alól.

VISSZATÉRÍTÉSEK.  Az Eladó nem fogadja el a megfelelő Termékek visszatérítését, és az Eladó előzetes írásos beleegyezése nélkül a megrendelés nem törölhető.  Ezt a beleegyezést az Eladó a saját belátása szerint adja, továbbá az eladó 25% készletfeltöltési díjat számíthat fel a visszatérített termékek után.  A Vevő kizárólag a saját költségén az Eladó utasításai szerint térítheti vissza az összes Terméket.

VISSZAKÜLDENDŐ KONTÉNEREK Ha a szállítmány visszaküldendő konténerek használatát igényli, a visszaküldendő konténerek tulajdonjoga az Eladóé marad, és azokat a Termék leszállítását követően 60 napon belül jó állapotban (rendes kopás és elhasználódás elfogadható) kell visszaküldeni.  A Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó kérésére észszerű összeget fizet a visszaküldendő konténerekért, ha a Vevő elmulasztja visszaküldeni őket az Eladónak, vagy nem megfelelő állapotban küldeni vissza őket. Az Eladó a saját belátása szerint kérheti egy visszatéríthető konténer letétbe helyezését.

A TÖRVÉNYEK BETARTÁSA  Jelen Megállapodás végrehajtásakor mindegyik fél köteles betartani a vonatkozó törvényeket és kormányzati szabályokat, rendeleteket és határozatokat.

KORRUPCIÓELLENES MEGFELELÉS  Ha a Vevő az Eladó Termékeinek elosztója, akkor a Vevő tanúsítja, hogy (i) maradéktalanul megfelel, és továbbra is teljes mértékben meg fog felelni az Eladó: Külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvény / Korrupcióellenes szabályzatának (továbbiakban: „Szabályzat”) (megtalálható az Eladó honlapján: https://www.elementsolutionsinc.com/) és minden vonatkozó korrupcióellenes törvénynek, ideértve többek között az Egyesült Államok külföldi korrupciós gyakorlatról szóló törvényét (együttesen: „Vonatkozó Törvények”); (ii) sem közvetlenül, sem közvetve nem adott, kínált fel, helyezett kilátásba vagy engedélyezett juttatást, és a jövőben sem tesz így, pénzek vagy bármilyen érték formájában (a) kormányzati tisztviselőnek, kormányzati alkalmazottnak, politikai pártnak, politikai tisztségre jelölt személynek azzal a céllal, hogy az említett személyek vagy a kormányzat intézkedéseit vagy döntéseit befolyásolja, és így szerezzen vagy tartson meg üzleti lehetőségeket, vagy tegyen szert bármilyen jogellenes előnyre; vagy (b) magánszemély számára, amiről joggal feltételezhető, hogy a juttatás kedvezményezettjét arra ösztönözné, hogy megsértse lojalitási kötelezettségét vagy visszaéljen bizalmas viszonyával.  Az Eladó auditáhatja a Vevő könyveléseit és nyilvántartásait, valamint további belső vizsgálatokat végezhet a Szabályzatnak és a Vonatkozó Törvényeknek való megfelelés megerősítésének céljából.  A Vevő haladéktalanul értesíti az Eladót írásban, ha tudomására jut, megalapozottan feltételezi, vagy azt gyanítja, hogy a Szabályzat és/vagy a Vonatkozó Törvények előírásait az Eladót, az Eladó kapcsolt vállalkozásait, vagy a Vevő vagy a Vevő képviselőinek cselekedeteit is érintő módon megsértették.

EGYÉB.  Jelen Megállapodást nem ruházhatja át a Vevő.  Ha az itt foglalt rendelkezések bármelyikét érvénytelennek vagy végrehajthatatlan találja az illetékes joghatóság bírósága, az adott rendelkezést úgy kell módosítani, hogy az érvényes, törvényes, és végrehajtható módon a lehető legjobban elérje a jelen Megállapodás kívánt hatását, de ha ez nem lehetséges, akkor törölni kell, és az adott rendelkezés hatálytalan lesz, ám mindez nincs hatással a jelen Megállapodás egyetlen más rendelkezésére sem.  A felek az áruk jelen dokumentum hatálya alatti értékesítése tekintetében kizárják az ENSZ termékek nemzetközi adásvételéről szóló egyezményének alkalmazhatóságát.  Jelen Megállapodásra az Eladó üzleti tevékenységének fő helye szerinti joghatóság törvényei irányadók, és a Vevő beleegyezik abba, hogy az Eladó üzleti tevékenységének fő helye szerinti joghatóság bíróságainak joghatósága alá tartozik. Ettől eltérő rendelkezés hiányában a jelen Megállapodás értelmében adott összes értesítést írásban, és személyes kézbesítéssel, vagy e-mailben, vagy ajánlott levélként kell átadni, kérni kell az átvétel visszaigazolását, és az értesítés kézbesítettnek tekintendő a személyes kézbesítés vagy az e-mail küldésének időpontjában, vagy három (3) nappal a megbélyegzett boríték feladása után.  Amennyiben a jelen Feltételek első szakasza másként nem rendelkezik, a Termékek eladására és vételére vonatkozóan a jelen dokumentum képezi a felek között létrejött teljes írott egyezséget, és az itt foglalt tárgyban nincs egyéb kifejezett vagy hallgatólagos egyetértés, megállapodás vagy garancia, amely nem lenne idefoglalva.  Az Eladóra a Feltételek semmilyen módosítása sem kötelező érvényű az Eladó írásos jóváhagyása nélkül.